TERRAGOR

TEPELNÉ ČERPADLO
ZEMĚ|VODA

Tepelné čerpadlo země / voda využívá jako zdroj energie teplo uložené v zemi. V zemi se uchovává obrovské množství energie generované dešťovými srážkami a slunečním svitem. K dispozici jsou dva systémy pro souvislé využívání tepla ze země: zemní plošné kolektory a kolektory uložené ve vrtech.

 

SCHÉMA SYSTÉMU 
tepelného čerpadla země/voda se zemními plošnými kolektory

Tepelná čerpadla TERRAGOR jsou vysoce úsporná a dosahují hodnot COP nad 4,5. Rozdíl mezi vstupní teplotou média (voda + glykol) a výstupní teplotou na kolektoru je přibližně 4 °C. Po provedení drobných úprav v systému země/voda můžeme využít tepelné čerpadlo i pro pasivní chlazení.

Horizontální zemní plošný kolektor

Tepelná čerpadla země / voda využívají energii akumulovanou v půdě. Energie je získávána z půdy pomocí zemního tepelného kolektoru položeného na přiměřeně velké ploše. Pro optimální provoz musí být povrch kolektoru přibližně dvakrát větší, než je velikost vytápěné plochy. Množství energie získávané z půdy je závislé na složení půdy a poloze. Je důležité, aby povrch země, v níž je podzemní kolektor položen, nebyl zastavěn nebo vyasfaltován, jinými slovy, aby nic nebránilo průchodu srážek a slunečnímu svitu skrz povrch.

Požadovanou velikost kolektoru lze zhruba vypočítat následujícím způsobem: topný výkon čerpadla (v kW) × 40. Požadovaný průřez PE potrubí je 1”a to musí být položeno přibližně 120 cm pod úrovní terénu při vzdálenosti trubek od sebe 0,7 až 0,8 m.

Zemní kolektor uložený ve vrtu

Pokud není povrch pro vytvoření horizontálního zemního kolektoru dostačující, lze pro využití geotermální energie vyvrtat vrt / vertikální výměník tepla. Orientační požadovanou hloubku vrtu lze vypočítat takto: topný výkon čerpadla (kW) × 14 = hloubka vrtu (m).